Privacybeleid

Babypraktijk Loes, gevestigd in Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Babypraktijk Loes

t.a.v. Loes Datema-Heymen

te Olst

+31638744741

info@babypraktijkloes.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Babypraktijk Loes verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Babypraktijk Loes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Babypraktijk Loes verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Babypraktijk Loes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Babypraktijk Loes) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Babypraktijk Loes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen door de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als doula of docent babymassage. Hieronder vallen gegevens over:
  • achternaam,
  • geslacht,
  • geboortedatum,
  • adresgegevens,
  • telefoonnummer,
  • bankrekeningnummer,
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering) en het maken van statistieken door Babypraktijk Loes. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:
  • voornaam,
  • voornaam baby,
  • geslacht baby,
  • geboortedatum baby,
  • email-adres,
  • korte samenvatting geboorte.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Babypraktijk Loes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Babypraktijk Loes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Babypraktijk Loes gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Babypraktijk Loes en heb je het recht om gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens od verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@babypraktijkloes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Babypraktijk Loes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Babypraktijk Loes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart) schijf van Babypraktijk Loes beveiligd met ESET. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Babypraktijk Loes via info@babypraktijkloes.nl.

Ons website-adres is: https://babypraktijkloes.nl.